Srbija

Dinarska štednja isplativija od devizne

Analiza rađena na period od 10 godina, od 2012. do 2022. Ispitivanja pokazala dobre rezultate i za period od tri meseca

Di­nar­ska šted­nja i da­lje je is­pla­ti­vi­ja od de­vi­zne pre­ma po­da­ci­ma re­dov­ne po­lu­go­di­šnje ana­li­ze za pe­ri­od od de­cem­bra 2012. do de­cem­bra 2022. go­di­ne Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je (NBS).

Ana­li­za is­pla­ti­vo­sti šted­nje po­ka­zu­je da bi šte­di­ša u do­ma­ćoj va­lu­ti na ulog od 100.000 di­na­ra oro­čen na go­di­nu da­na i za­na­vljan go­di­šnje u pe­ri­o­du od de­set go­di­na na kra­ju pe­ri­o­da oro­če­nja, u ovom slučaju – de­cem­bru 2022, do­bio pre­ko 38.000 di­na­ra (go­to­vo 330 evra) vi­še od šte­di­še ko­ji je u istom pe­ri­o­du na šted­nju u evri­ma po­lo­žio pro­tiv­vred­nost istog iz­no­sa, piše Politika.

I ne­za­na­vlja­na di­nar­ska šted­nja oro­če­na na go­di­nu da­na, u pro­šlih de­set go­di­na je čak u 98 od­sto po­sma­tra­nih go­di­šnjih pot­pe­ri­o­da bi­la is­pla­ti­vi­ja od šted­nje u evri­ma.

foto Goran Anđelković

Šte­di­ša ko­ji je od de­cem­bra 2021. šte­deo u do­ma­ćoj va­lu­ti, na ulo­že­nih 100.000 di­na­ra, do­bio bi u de­cem­bru 2022. pre­ko 1.500 di­na­ra vi­še od šte­di­še ko­ji bi u istom pe­ri­o­du oro­čio 100.000 di­na­ra u evri­ma.

Ka­da je reč o de­po­zi­ti­ma oro­če­nim na tri me­se­ca, šted­nja u di­na­ri­ma bi­la je is­pla­ti­vi­ja od šted­nje u evri­ma u 89 od­sto tro­me­seč­nih pot­pe­ri­o­da, a kod šted­nje oro­če­ne na dve go­di­ne u svih 97 po­sma­tra­nih pot­pe­ri­o­da. Dru­gim re­či­ma, u pe­ri­o­du od de­set go­di­na bi­lo je is­pla­ti­vi­je šte­de­ti u di­na­ri­ma bez ob­zi­ra na ko­ji je rok šted­nja oro­če­na, na­vo­di se u ana­li­zi.

Related Articles

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button